superponuky
Dnes je Utorok 30.05.2023, meniny má Ferdinand, gratulujeme.
mini banner
Vyhladávač: Pridať inzerát
Navigácia VIPreklama.sk - Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania a pravidlá inzercie

Tento dokument obsahuje všeobecné podmienky a záväzné pravidlá využívania služieb inzertného portálu vipreklama.sk, prevádzkovaného GOLDEN CLUB.

Podmienkou možnosti využitia služieb nášho portálu vipreklama.sk je súhlas užívateľa s týmito pravidlami a podmienkami inzercie.

Pri využití služieb portálu vipreklama.sk je užívateľ pri registrácii povinný uviesť len platnú emailovú adresu, popr. ďalšie údaje požadované prevádzkovateľom, ktoré nemajú osobnú povahu, nie sú v rozpore so zák. O ochrane osobných údajov a ktoré sú nutné pre zaradenie dát do príslušnej kategórie.

Prevádzkovateľ inzertného portálu vipreklama.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať.

Inzertný portál vipreklama.sk je určený najmä na bezplatnú inzerciu. Inzerovať môže ktokoľvek – občan, živnostník, firma, iné právnické osoby a pod. (ďalej len užívatelia) za predpokladu rešpektovania limitov a pravidiel, stanovených prevádzkovateľom portálu vipreklama.sk. 

Bezplatnosť inzercie je garantovaná aj do budúcna (samozrejme s výnimkou platených služieb).

Inzeráty môžu byť vkladané len do kategórií zodpovedajúcej ich obsahu. Inzerát môže mať komerčný i nekomerčný obsah.

Na využívanie služieb portálu vipreklama.sk nie je potrebná registrácia, avšak registrácia poskytuje užívateľovi množstvo nadštandardných možností. Tieto možnosti sú popísané pri vložení inzerátu.

Užívateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov a záznamov, avšak je dovolené inzerovať iba konkrétny tovar, resp. službu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo počet podávaných inzerátov do jednej kategórie obmedziť. Nie je dovolené vkladať do nadpisu inzerátu odkaz na web. Je zakázané inzerovať služby zhodného obsahu, ako je vipreklama.sk.

Podaný inzerát je pridaný na inzertný portál vipreklama.sk ihneď v okamihu pridania inzerátu (s výnimkou platených služieb). Nie je dovolené podávať inzeráty so zhodným textom do rôznych kategórií.

V textoch inzerátov môže užívateľ uviesť (propagovať) akýkoľvek spôsob kontaktu (vrátane www adresy), pričom povinným údajom je platný e-mail. Po každom pridanom inzeráte bude užívateľovi zaslaný e-mail s kódom na odstránenie inzerátu.

Užívateľ si je vedomý, že užíva inzertný portál vipreklama.sk na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko.

Užívateľ má právo využívať všetky služby, ktoré ponúka inzertný portál vipreklama.sk vrátane platených služieb.

Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba (ďalej len prevádzkovateľ) si vyhradzuje právo zmazať (odstrániť) akýkoľvek inzerát, ktorý nie je vzhľadom na svoj obsah zaradený v príslušnej kategórii a podkategórii, taktiež ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi inzerátu.

Za obsah Inzerátu zodpovedá Užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Inzerátu. Užívateľ je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

V prípade, že Užívateľ pripojí k inzerátu fotogragie, ktorých je autorom, udeľuje okamžikom vloženia inzerátu prevádzkovateľovi bezplatnú licenciu k užitiu fotografií a to na celú dobu zverejnenia inzerátu.

Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy normy Slovenskej republiky pri používaní služieb tohto inzertného portálu vipreklama.sk. V prípade porušenia právnych noriem môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť vipreklama.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál vipreklama.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portály vipreklama.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzertného portálu vipreklama.sk a inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.

Prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov ako aj informácie o užívateľovi, ktoré zverejní na inzertnej stránke priamo užívateľ (kontaktné údaje v inzeráte a pod.), podľa svojho vlastného uváženia.

Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ mu je oprávnený zasielať za účelom priameho marketingu informačné, reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať marketingové a iné uvedené správy za účelom vytvárania štatistík o používateľoch ako celku, pri rôznych cielených vlastných reklamných kampaniach prevádzkovateľa, pri organizovaní súťaží pre užívateľov a pri cielení reklamných kampaní tretích strán.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť ponúkaných vecí užívateľov.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky a pravidlá inzercie kedykoľvek zmeniť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na informácie o platených službách.

V prípade zmeny cien platených služieb, táto zmena nemá vplyv na už uhradené platené služby, ktoré budú uverejnené počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa pôvodného cenníka.

Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť o ukončení prevádzky inzertného portálu vipreklama.sk.

Prevádzkovateľ dáva prísľub, že urobí všetko pre to, aby užívatelia boli so službami inzertného portálu vipreklama.sk spokojní a prípadné reklamácie sa riešili k spokojnosti užívateľov.

Na inzertnom portály vipreklama.sk nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone o Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Užívateľ vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a pravidlami inzercie a na znak súhlasu označí položku - Súhlasím s podmienkami a pravidlami inzercie.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. Užívateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portály, ani nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.

Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

Užívateľ nesmie na inzertnom portály vipreklama.sk propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server vipreklama.sk len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Uvedené pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame:

Spracovávame údaje, ktoré nám sami zásadne dobrovoľne poskytnete za účelom komunikácie a marketingu. Osobné údaje, ktoré spracovávame spadajú do kategórie „bežných osobných údajov“. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňujeme. Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať Váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávame len s Vaším súhlasom.

Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby:

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto Vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacej lehote nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.

Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing, pre zasielanie informácií, ktoré môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť.

Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu:

Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať Vaše osobné údaje aj k zasielaniu obchodných informácií, ponúk a noviniek. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu, budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas potrebný nie je.

 Informácie o ďalších Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.   

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv:

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mail info@vipreklama.sk. Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť Vaše práva, o ktorých píšeme. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená naozaj priamo Vami, Vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré Vás zaujímajú.

Údaje o vašom správaní sa môžu ukladať ako tzv. Cookies, čo sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení. Slúži na ľahšiu navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky, môžu sa využiť aj na zistenie, či ste už zo svojho zariadenia navštívili naše stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje. Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači, prípadne môžete uložené súbory cookies kedykoľvek sami vo svojom zariadení zmazať.

Tieto podmienky a pravidlá inzercie nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

Inzertný portál, copyright ©2012 VIPreklama.sk, Všetky práva vyhradené.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzercie ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoju inzerciu sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
SEO FRENDLY Valid XHTML 1.0 Strict TOPlist Pocitadlo.sk
TATO STRÁNKA JE XHTML 1.0 STRICT VALIDNÁ

PARTNERI STRÁNKYotaznik.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. Viac informácií TU.